Disclaimer

ONZE DISCLAIMER

 

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, juistheid en correctheid samengesteld. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hier verstrekte informatie

Wij zijn ons volledig bewust van onze taak om zo betrouwbaar mogelijke informatie te verstrekken. Niettemin kunnen zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuistheden die mogelijk in de informatie en/of publikaties voorkomen.

Privacy statement
De persoonlijke gegevens die u op de site invult, zullen voor het doel waarvoor u de gevraagde informatie (aanvraag informatie/contact formulier) heeft gegeven, worden gebruikt. Deze gegevens zullen niet aan derden worden gegeven.

Intellectuele eigendomsrechten
Wij behouden alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's).

Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, mag er niets uit deze website mag worden gekopieerd dan wel opgeslagen in een gegevensbestand, in welke vorm of wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of enige andere vorm zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Slimverzekeren.nl

De informatie die op deze site geboden word zal regelmatig worden gewijzigd of worden aangevuld. Tevens kunnen er eventuele wijzigingen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige vorm van kennisgeving worden aangebracht.

Bij het plaatsen van alle informatie op de site webgraphic.nl is op zorgvuldige wijze getracht te voldoen aan de verplichtingen die de Auteurswet 1912 stelt aan het gebruik van teksten waarop auteursrechten rusten en het gebruik van al bestaande illustraties. Mocht er toch iemand zijn die meent recht te kunnen doen gelden op één van de teksten of illustraties, dan kan hij of zij contact opnemen