Privacy statement particulier

Wie zijn wij?

naam kantoor: Slimverzekeren
telefoon:¬†0320 ‚Äď 22 47 11
e-mail: info@slimverzekeren.nl
website: www.slimverzekeren.nl
postadres: Postbus 9585 1006 GB Amsterdam

Waarom dit statement?

We zijn ervoor verantwoordelijk om de persoonsgegevens van uw medewerkers zo goed mogelijk te beschermen. Wij moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. We willen transparant zijn over de gegevens die wij verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten u en uw medewerkers hebben ten aanzien van hun gegevens. In dit privacy-statement informeren we u hierover. Hebt u na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan contact met ons op.

  1. Soorten gegevens

1.1  Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van uw medewerkers:
– contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en emailadres;
– leeftijd, geslacht, burgerlijke staat;
– gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs, of een anders identiteitsbewijs (soms vragen we om een kopie van het identiteitsbewijs);
– gegevens over dienstverband, inkomen, beroep en werkgever;
– gegevens over financi√ęle situatie, vermogen en eventuele schulden;
– gegevens huidige financi√ęle producten, zoals bankrekeningen of verzekeringen;
– bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld gezondheid (in sommige gevallen);
– gegevens over eventuele strafrechtelijke feiten, fraudeaspecten (indien relevant);
– gegevens ingediende claims/claimhistorie;

1.2 Wanneer wij gezondheidsgegevens of strafrechtelijke gegevens verwerken, doen we dat uiterst zorgvuldig, en doorgaans alleen met toestemming van uw medewerker.

  1. Doelen van de verwerking van gegevens

2.1 Wij verwerken de persoonsgegevens van uw medewerkers gericht op de o.a. de volgende activiteiten in onze onderneming:
– het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten:
Рhet verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statische doeleinden en het   gebruik van een archiefbestemming
– het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
– het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard.

  1. Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

3.1Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van persoonsgegevens van uw medewerkers:
– het uitvoeren van een overeenkomst voor een financieel product of financi√ęle dienst;

– het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, bijvoorbeeld het voldoen aan onze wettelijke zorgplicht gedurende de looptijd van een financieel product dat via onze bemiddeling tot stand gekomen is of het voldoen aan wettelijke termijnen voor het bewaren van gegevens;
– de uitdrukkelijke toestemming die u of uw medewerkers hebben gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kunnen u of uw medewerkers altijd weer intrekken;
– voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen de belangen van uw medewerkers en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering via overeenkomsten, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie via eventueel direct-marketing en/of profilering gericht op marketing.

  1. Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens

4.1Wij bewaren de persoonsgegevens van uw medewerkers alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst. Als onze relatie of overeenkomst eindigt, dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

5. Informatie, wijziging en bezwaar

5.1 Uw medewerkers hebben specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van hun persoonsgegevens. Hierover kunt u altijd contact met ons opnemen.

5.2 Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen;
– of wij persoonsgegevens verwerken;
– de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken;
– inzage in persoonsgegevens die wij verwerken;
– bezwaren tegen het verwerken van persoonsgegevens;
– aanpassing van het persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;
– beperking van persoonsgegevens
– verwijdering (wissen) van persoonsgegevens
– overdracht van persoonsgegevens aan u of uw medewerkers op u of zijn verzoek;
– vragen over de inhoud van dit privacy statement

5.3 Letop: het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet komen kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is zullen we dit di gemotiveerd laten weten.

 

6.Beveiliging van de gegevens van uw medewerkers

6.1 wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beveiliging.

 

  1. Verstrekken van gegevens aan derden

7.1 wij verstrekken persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen we wel doen aks u ons daarvoor tostemming heb gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als zo’n verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens .

7.2 Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de aan u verleende diensten verstrekken wij persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:

– Financi√ęle partijen (zoals banken of verzekeraars) bij wie we voor een financieel product aanvragen of bij wie u een financieel product hebt dat wij voor u beheren; of waarbij we u begeleiden tijdens de looptijd van het product;
– personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting ge√Įnformeerd moeten worden;
– externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze ICT- dienstverlener of ons (direct) marketingbureau;
– schade-experts, databases gericht op fraude bestrijding zoals fish en cis
– notarissen, advocaten, accountants ( in voorkomende gevallen)

7.3 Externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke overeenkomsten.

  1. Wijzigingen van het privacy statement

8.1 het kan voorkomen dat we dit privacy statement in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt u steeds meer actuele statement.

  1. Klachtrecht

9.1 Bent u het niet eens met de wijze waarop wij de persoonsgegevens van uw medewerkers verwerken of omgaan met uw of zijn rechten? Neem dan in ieder geval contact met ons op.

9.2 U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoongegevens.nl