Verklaring functionaris gegevensbescherming

Als verwerkingsverantwoordelijke stel ik op basis van de onderstaande afwegingen vast dat het niet nodig is om een functionaris gegevensbescherming (FG) aan te stellen.
Een verwerkingsverantwoordelijke is verplicht in de volgende situaties:
1. bij gegevensverwerking van de overheid
2. bij het hoofdzakelijk belast zijn met verwerkingen op basis van stelselmatige observaties die op grote schaal plaatsvinden;
3. bij het hoofdzakelijk belast zijn met grootschalige verwerking van bijzondere of strafrechtelijke gegevens

Afwegingskader:
• de situaties onder 1. En 2. Zijn niet van toepassing voor mij als verwerkingsverantwoordelijke;
• de aspecten benoemd in situatie 3. Zijn door mij als volgt afgewogen:
a. hoofdzakelijk belast houdt in dat de verwerking van bijzondere en strafrechtelijke gegevens tot de hoofdtaken/kerntaken van de organisatie behoort.
b. Op grote schaal dient te worden bepaald aan de hand van criteria als: hoeveelheid betrokkenen, hoeveelheid gegevens, duur of permanente karakter van de verwerking en geografische omvang van de verwerking. (Als voorbeeld van een grootschalige verwerking noemt de Autoriteit Persoonsgegevens de verwerking van patiëntgegevens in het ziekenhuis en niet de patiëntgegevens door een individuele arts).

Gemaakte afweging:
a. Het verwerken van bijzondere en strafrechtelijke gegevens behoort niet tot een hoofdtaak/kerntaak van mij als Verwerkingsverantwoordelijke;
b. De voorbeelden wijzen uitdrukkelijk op grotere organisaties en niet op (meer) kleinere. Als verwerkingsverantwoordelijke behoor ik gegeven deze voorbeelden eerder tot deze laatste categorie.

Aanvullend speelt het volgende mee:
• De toezichthouder heeft aangekondigd dat er nog een praktische standaard volgt om eenvoudig te bepalen of op grote schaal bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt;
• De tweede kamer heeft om duidelijke richtlijnen verzocht op dit punt (waarbij ook gewaarborgd wordt dat kleinere bedrijven worden ontzien).
Op basis van bovengenoemde afwegingen ben ik als Verwerkingsverantwoordelijke tot de conclusie gekomen dat het aanstellen van een FG niet noodzakelijk is.